Comanda

Tipus de via, nom de la via, número d'habitatge, escala, pis, porta, localitat, codi postal
Fix o mòbil